Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 72 Food: More vegetables

Vocabulary

Mushrooms
mó gu 蘑菇
Lettuce
shēng cài 生菜
Corn
yù mĭ 玉米
Potatoes
tŭ dòu 土豆
Tomato
xī hóng shì 西红柿
Carrot
hú luó bo 胡萝卜
Leek
jiŭ cài 韭菜
Plantain
bā jiāo 芭蕉
Balsam pear
kŭ guā 苦瓜
Rice
mĭ fàn 米饭
Lotus root
lián ŏu 莲藕
Caraway
xiāng cài 香菜
Bamboo shoot
sŭn 笋
I do not like the beans
wŏ bù xĭ huan dòu lèi shí pĭn 我不喜欢豆类食品