English Chinese Lesson 72 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 72. Food: More vegetables

loading

Vocabulary :: Chinese English

mó gu 蘑菇
Mushrooms
shēng cài 生菜
Lettuce
yù mĭ 玉米
Corn
tŭ dòu 土豆
Potatoes
xī hóng shì 西红柿
Tomato
hú luó bo 胡萝卜
Carrot
bā jiāo 芭蕉
Plantain
jiŭ cài 韭菜
Leek
kŭ guā 苦瓜
Balsam pear
lián ŏu 莲藕
Lotus root
xiāng cài 香菜
Caraway
sŭn 笋
Bamboo shoot
wŏ bù xĭ huan dòu lèi shí pĭn 我不喜欢豆类食品
I do not like the beans
mĭ fàn 米饭
Rice