English Chinese Lesson 70 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 70. Food: Fruits

loading

Vocabulary :: Chinese English

shuĭ guŏ 水果
Fruit
yīng táo 樱桃
Cherries
căo méi 草莓
Strawberries
níng méng 柠檬
Lemon
píng guŏ 苹果
Apple
jú zi 橘子
Orange
lí 梨
Pear
xiāng jiāo 香蕉
Banana
pú tao 葡萄
Grapes
pú táo yòu 葡萄柚
Grapefruit
xī guā 西瓜
Watermelon
bō luó 菠萝
Pineapple
lĭ zi 李子
Plum
táo zi 桃子
Peach