Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 70 Food: Fruits

Vocabulary

Fruit
shuĭ guŏ 水果
Cherries
yīng táo 樱桃
Strawberries
căo méi 草莓
Lemon
níng méng 柠檬
Apple
píng guŏ 苹果
Orange
jú zi 橘子
Pear
lí 梨
Banana
xiāng jiāo 香蕉
Grapes
pú tao 葡萄
Grapefruit
pú táo yòu 葡萄柚
Watermelon
xī guā 西瓜
Pineapple
bō luó 菠萝
Plum
lĭ zi 李子
Peach
táo zi 桃子