English Chinese Lesson 69 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 69. Food: Grocery store

loading

Vocabulary :: Chinese English

zá huò diàn 杂货店
Grocery store
tíng yè 停业
Closed
gòu wù chē 购物车
Shopping cart
gòu wù lán 购物篮
Basket
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
Do you have rice?
măi 买
Buy
fù qián 付钱
Pay
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
In what aisle?
ròu diàn 肉店
Butcher shop
miàn bāo fáng 面包房
Bakery
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?
Where is the water?