Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 69 Food: Grocery store

Vocabulary

Grocery store
zá huò diàn 杂货店
Closed
tíng yè 停业
Shopping cart
gòu wù chē 购物车
Basket
gòu wù lán 购物篮
Do you have rice?
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
Buy
măi 买
Pay
fù qián 付钱
In what aisle?
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
Butcher shop
ròu diàn 肉店
Bakery
miàn bāo fáng 面包房
Where is the water?
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?