English Chinese Lesson 63 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 63. Restaurant: At the table

loading

Vocabulary :: Chinese English

yĭn liào 饮料
Beverage
qĭng jiā bīng 请加冰
With ice
sháo 勺
Spoon
dāo 刀
Knife
chā 叉
Fork
bēi zi 杯子
Glass
pán zi 盘子
Plate
chá dié 茶碟
Saucer
chá bēi 茶杯
Cup
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
I need a napkin
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
I do not want pepper
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
Pepper shaker
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
Can you pass me the salt?
yán píng 盐瓶
Salt shaker