Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 59 Shopping: More clothes

Vocabulary

Pants
kù zi 裤子
Do you sell raincoats?
nĭ mài yŭ yī mā 你卖雨衣吗?
Coat
jiā kè 夹克
Skirt
qún zi 裙子
T-shirt
T-xù T恤
Cap
mào zi 帽子
Hat
mào zi 帽子
Purse
nǚ yòng xiăo bāo 女用小包
Shoes
xié zi 鞋子
Sandals
tuō xié 拖鞋