Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 56 Sightseeing: Places

Vocabulary

Volcano
huŏ shān 火山
Canyon
xiá gŭ 峡谷
Forest
sēn lín 森林
Mountain range
shān mài 山脉
Jungle
cóng lín 丛林
River
hé 河
Peninsula
bàn dăo 半岛
Beach
shā tān 沙滩
Marsh
zhăo zé 沼泽
Mountain
shān mài 山脉
Hill
xiăo shān 小山
Lake
hú 湖
Desert
shā mò 沙漠
Waterfall
pù bù 瀑布