English Chinese Lesson 53 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 53. Around town: On the street

loading

Vocabulary :: Chinese English

dà jiē 大街
Street
shí zì lù kŏu 十字路口
Intersection
jiāo tōng pái 交通牌
Traffic sign
guăi jiăo 拐角
Corner
lù dēng 路灯
Streetlight
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Traffic light
xíng rén 行人
Pedestrian
lín yìn dào 林荫道
Avenue
rén xíng héng dào 人行横道
Crosswalk
rén xíng dào 人行道
Sidewalk
cè suŏ 厕所
Toilets
xĭ shŏu jiān 洗手间
Bathroom