Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 53 Around town: On the street

Vocabulary

Street
dà jiē 大街
Intersection
shí zì lù kŏu 十字路口
Traffic sign
jiāo tōng pái 交通牌
Corner
guăi jiăo 拐角
Streetlight
lù dēng 路灯
Traffic light
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Pedestrian
xíng rén 行人
Avenue
lín yìn dào 林荫道
Crosswalk
rén xíng héng dào 人行横道
Sidewalk
rén xíng dào 人行道
Toilets
cè suŏ 厕所
Bathroom
xĭ shŏu jiān 洗手间