English Chinese Lesson 51 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 51. Around town: Places

loading

Vocabulary :: Chinese English

zài chéng shì nèi 在城市内
In the city
shŏu dū 首都
Capital
yóu jú 邮局
Post office
shì chăng 市场
Market
miàn bāo fáng 面包房
Bakery
shū diàn 书店
Bookstore
yào diàn 药店
Pharmacy
gōng yuán 公园
Park
fàn diàn 饭店
Restaurant
diàn yĭng yuàn 电影院
Movie theater
jiŭ bā 酒吧
Bar
yín háng 银行
Bank
yī yuàn 医院
Hospital
jiào táng 教堂
Church