Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 51 Around town: Places

Vocabulary

In the city
zài chéng shì nèi 在城市内
Capital
shŏu dū 首都
Post office
yóu jú 邮局
Market
shì chăng 市场
Bakery
miàn bāo fáng 面包房
Bookstore
shū diàn 书店
Pharmacy
yào diàn 药店
Park
gōng yuán 公园
Restaurant
fàn diàn 饭店
Movie theater
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bank
yín háng 银行
Hospital
yī yuàn 医院
Church
jiào táng 教堂