English Chinese Lesson 50 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 50. Hotel: Emergency expressions

loading

Vocabulary :: Chinese English

kàn 看
Look
tīng 听
Listen
xiăo xīn 小心
Watch out
huŏ 火
Fire
zŏu kāi 走开
Get out of here
bāng zhù 帮助
Help
bāng zhù wŏ 帮助我
Help me
kuài diăn 快点
Hurry
tíng zhĭ 停止
Stop
jĭng chá 警察
Police
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况
It is an emergency