Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 50 Hotel: Emergency expressions

Vocabulary

Look
kàn 看
Listen
tīng 听
Watch out
xiăo xīn 小心
Fire
huŏ 火
Get out of here
zŏu kāi 走开
Help
bāng zhù 帮助
Help me
bāng zhù wŏ 帮助我
Hurry
kuài diăn 快点
Stop
tíng zhĭ 停止
Police
jĭng chá 警察
It is an emergency
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况