Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 41 Travel: On the airplane

Vocabulary

Luggage compartment
xíng li cāng 行李舱
Tray table
chá jī 茶几
Aisle
tōng dào 通道
Row
pái 排
Seat
zuò wèi 座位
Pillow
zhĕn tou 枕头
Headphones
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Seatbelt
ān quán dài 安全带
Altitude
hăi bá 海拔
Emergency exit
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Life vest
jiù shēng yī 救生衣
Wing
jī yì 机翼
Tail
jī wĕi 机尾