English Chinese Lesson 41 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 41. Travel: On the airplane

loading

Vocabulary :: Chinese English

xíng li cāng 行李舱
Luggage compartment
chá jī 茶几
Tray table
tōng dào 通道
Aisle
pái 排
Row
zuò wèi 座位
Seat
zhĕn tou 枕头
Pillow
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Headphones
ān quán dài 安全带
Seatbelt
hăi bá 海拔
Altitude
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Emergency exit
jiù shēng yī 救生衣
Life vest
jī yì 机翼
Wing
jī wĕi 机尾
Tail