Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 40 Travel: Airport

Vocabulary

Airport
jī chăng 机场
Airplane
fēi jī 飞机
Flight
háng bān 航班
Ticket
fēi jī piào 飞机票
Pilot
fēi xíng yuán 飞行员
Flight attendant
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Flight number
háng bān háo 航班号
Boarding gate
dēng jī mén 登机门
Boarding pass
dēng jī pái 登机牌
Passport
hù zhào 护照
Carry-on bag
suí shēn xíng li 随身行李
Suitcase
shŏu tí xiāng 手提箱
Baggage
xíng li 行李