English Chinese Lesson 40 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 40. Travel: Airport

loading

Vocabulary :: Chinese English

jī chăng 机场
Airport
fēi jī 飞机
Airplane
háng bān 航班
Flight
fēi jī piào 飞机票
Ticket
fēi xíng yuán 飞行员
Pilot
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Flight attendant
háng bān háo 航班号
Flight number
dēng jī mén 登机门
Boarding gate
dēng jī pái 登机牌
Boarding pass
hù zhào 护照
Passport
suí shēn xíng li 随身行李
Carry-on bag
shŏu tí xiāng 手提箱
Suitcase
xíng li 行李
Baggage