Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 39 Body: Lower body

Vocabulary

Hip
kuà bù 胯部
Thigh
dà tuĭ 大腿
Buttocks
pì gu 屁股
Foot
jiăo 脚
Leg
tuĭ 腿
Knee
xī gài 膝盖
Ankle
jiăo huái 脚踝
Calf
tuĭ dù zi 腿肚子
Heel
jiăo hòu gēn 脚后跟
Toes
jiăo zhĭ 脚趾