English Chinese Lesson 38 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 38. Body: Upper body

loading

Vocabulary :: Chinese English

jiān băng 肩膀
Shoulder
xiōng 胸
Chest
hòu bēi 后背
Back
wèi 胃
Stomach
yāo 腰
Waist
qū gàn 躯干
Torso
gē bo 胳膊
Arm
zhŏu bù 肘部
Elbow
qián bì 前臂
Forearm
shŏu wàn 手腕
Wrist
shŏu 手
Hand
shŏu zhĭ 手指
Finger
dà mŭ zhĭ 大拇指
Thumb
zhī jia 指甲
Nail