Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 38 Body: Upper body

Vocabulary

Shoulder
jiān băng 肩膀
Chest
xiōng 胸
Back
hòu bēi 后背
Stomach
wèi 胃
Waist
yāo 腰
Torso
qū gàn 躯干
Arm
gē bo 胳膊
Elbow
zhŏu bù 肘部
Forearm
qián bì 前臂
Wrist
shŏu wàn 手腕
Hand
shŏu 手
Finger
shŏu zhĭ 手指
Thumb
dà mŭ zhĭ 大拇指
Nail
zhī jia 指甲