Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 37 Body: Face

Vocabulary

Mouth
zuĭ bā 嘴巴
Teeth
yá chĭ 牙齿
Tongue
shé tóu 舌头
Lips
zuĭ chún 嘴唇
Jaw
xià è 下颚
Chin
xià ba 下巴
Neck
bó zi 脖子
Throat
hóu lóng 喉咙