Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 36 Body: Head

Vocabulary

Body parts
shēn tĭ bù wèi 身体部位
Head
tóu 头
Hair
tóu fa 头发
Face
liăn 脸
Forehead
é tóu 额头
Eyebrow
méi mao 眉毛
Eyelashes
jié máo 睫毛
Eye
yăn jing 眼睛
Nose
bí zi 鼻子
Cheek
miàn jiá 面颊
Ear
ĕr duo 耳朵