English Chinese Lesson 36 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 36. Body: Head

loading

Vocabulary :: Chinese English

shēn tĭ bù wèi 身体部位
Body parts
tóu 头
Head
tóu fa 头发
Hair
liăn 脸
Face
é tóu 额头
Forehead
méi mao 眉毛
Eyebrow
jié máo 睫毛
Eyelashes
yăn jing 眼睛
Eye
bí zi 鼻子
Nose
miàn jiá 面颊
Cheek
ĕr duo 耳朵
Ear