Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 35 Antonyms: Old / new

Vocabulary

Old
jiù de 旧的
New
xīn de 新的
Rough
cū cāo de 粗糙的
Smooth
guāng hua de 光滑的
Thick
hòu de 厚的
Thin
báo de 薄的
Cold (weather)
lĕng de 冷的
Hot (weather)
rè de 热的
All
suŏ yŏu 所有
None
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
Before
zhī qián 之前
After
zhī hòu 之后