English Chinese Lesson 35 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 35. Antonyms: Old / new

loading

Vocabulary :: Chinese English

jiù de 旧的
Old
xīn de 新的
New
cū cāo de 粗糙的
Rough
guāng hua de 光滑的
Smooth
hòu de 厚的
Thick
báo de 薄的
Thin
lĕng de 冷的
Cold (weather)
rè de 热的
Hot (weather)
suŏ yŏu 所有
All
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
None
zhī qián 之前
Before
zhī hòu 之后
After