English Chinese Lesson 34 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 34. Antonyms: More / less

loading

Vocabulary :: Chinese English

jiào duō de 较多的
More
jiào shăo de 较少的
Less
zhèng què de 正确的
Correct
bù zhèng què de 不正确的
Incorrect
gāo xìng de 高兴的
Happy
jŭ sàng de 沮丧的
Sad
gān jìng de 干净的
Clean
zāng de 脏的
Dirty
huó zhe de 活着的
Alive
sĭ de 死的
Dead
wăn 晚
Late
zăo 早
Early