Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 34 Antonyms: More / less

Vocabulary

More
jiào duō de 较多的
Less
jiào shăo de 较少的
Correct
zhèng què de 正确的
Incorrect
bù zhèng què de 不正确的
Happy
gāo xìng de 高兴的
Sad
jŭ sàng de 沮丧的
Clean
gān jìng de 干净的
Dirty
zāng de 脏的
Alive
huó zhe de 活着的
Dead
sĭ de 死的
Late
wăn 晚
Early
zăo 早