Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 33 Antonyms: Slow / fast

Vocabulary

Slow
màn de 慢的
Fast
kuài de 快的
Empty
kōng de 空的
Full
măn de 满的
Pretty
piào liang de 漂亮的
Ugly
chŏu de 丑的
Noisy
chăo nào de 吵闹的
Quiet
ān jìng de 安静的
Strong
qiáng zhuàng de 强壮的
Weak
shòu ruò de 瘦弱的
Truth
zhēn xiàng 真相
Lie
huăng yán 谎言
Hard
yìng de 硬的
Soft
ruăn de 软的