English Chinese Lesson 33 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 33. Antonyms: Slow / fast

loading

Vocabulary :: Chinese English

màn de 慢的
Slow
kuài de 快的
Fast
kōng de 空的
Empty
măn de 满的
Full
piào liang de 漂亮的
Pretty
chŏu de 丑的
Ugly
chăo nào de 吵闹的
Noisy
ān jìng de 安静的
Quiet
qiáng zhuàng de 强壮的
Strong
shòu ruò de 瘦弱的
Weak
zhēn xiàng 真相
Truth
huăng yán 谎言
Lie
yìng de 硬的
Hard
ruăn de 软的
Soft