English Chinese Lesson 32 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 32. Antonyms: Cold / hot

loading

Vocabulary :: Chinese English

lĕng de 冷的
Cold
rè de 热的
Hot
liàng de 亮的
Light
àn de 暗的
Dark
huài de 坏的
Bad
hăo de 好的
Good
gū dú 孤独
Alone
yī qĭ 一起
Together
shī de 湿的
Wet
gān de 干的
Dry
yŏu 有
With
méi yŏu 没有
Without