Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 31 Antonyms: Easy / difficult

Vocabulary

Easy
róng yì de 容易的
Difficult
kùn nan de 困难的
Same
xiāng tóng de 相同的
Different
bù tóng de 不同的
Pull
lā 拉
Push
tuī 推
Few
bù duō de 不多的
Many
xŭ duō de 许多的
Long
cháng de 长的
Short
duăn de 短的
Nothing
méi yŏu 没有
Something
yŏu yī xiē 有一些