English Chinese Lesson 31 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 31. Antonyms: Easy / difficult

loading

Vocabulary :: Chinese English

róng yì de 容易的
Easy
kùn nan de 困难的
Difficult
xiāng tóng de 相同的
Same
bù tóng de 不同的
Different
lā 拉
Pull
tuī 推
Push
bù duō de 不多的
Few
xŭ duō de 许多的
Many
cháng de 长的
Long
duăn de 短的
Short
méi yŏu 没有
Nothing
yŏu yī xiē 有一些
Something