Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 30 Antonyms: Big /small

Vocabulary

Big
dà de 大的
Small
xiăo de 小的
Tall
gāo de 高的
Short
ăi de 矮的
Young
nián qīng de 年轻的
Old
nián lăo de 年老的
Skinny
shòu de 瘦的
Fat
pàng de 胖的
Up
xiàng shàng 向上
Down
xiàng xià 向下
Question
wèn tí 问题
Answer
jiĕ dá 解答