English Chinese Lesson 30 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 30. Antonyms: Big /small

loading

Vocabulary :: Chinese English

dà de 大的
Big
xiăo de 小的
Small
gāo de 高的
Tall
ăi de 矮的
Short
nián qīng de 年轻的
Young
nián lăo de 年老的
Old
shòu de 瘦的
Skinny
pàng de 胖的
Fat
xiàng shàng 向上
Up
xiàng xià 向下
Down
wèn tí 问题
Question
jiĕ dá 解答
Answer