Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 28 Time: Appointments

Vocabulary

What day?
nă tiān 哪天?
What month?
nă yuè 哪月?
When?
shén me shí jiān 什么时间?
When is your appointment?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Afterward
hòu lái 后来
Always
zŏng shì 总是
Before
zhī qián 之前
Early
zăo 早
Later
yĭ hòu 以后
Many times
hĕn duō cì 很多次
Never
jué bù 决不
Now
xiàn zài 现在
Once
yī cì 一次
Sometimes
yŏu shí hou 有时候
Soon
hĕn kuài 很快