English Chinese Lesson 28 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 28. Time: Appointments

loading

Vocabulary :: Chinese English

nă tiān 哪天?
What day?
nă yuè 哪月?
What month?
shén me shí jiān 什么时间?
When?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
When is your appointment?
hòu lái 后来
Afterward
zŏng shì 总是
Always
zhī qián 之前
Before
zăo 早
Early
yĭ hòu 以后
Later
hĕn duō cì 很多次
Many times
jué bù 决不
Never
xiàn zài 现在
Now
yī cì 一次
Once
yŏu shí hou 有时候
Sometimes
hĕn kuài 很快
Soon