Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 27 Time: What time is it?

Vocabulary

What time is it?
jĭ diăn le 几点了?
At what time?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
It is (for time)
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
It is 1:00pm
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
It is 9:45am
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
At (for time)
zài 在
Noon
zhōng wŭ 中午
Midnight
wŭ yè 午夜