English Chinese Lesson 27 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 27. Time: What time is it?

loading

Vocabulary :: Chinese English

jĭ diăn le 几点了?
What time is it?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
At what time?
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
It is (for time)
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
It is 1:00pm
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
It is 9:45am
zài 在
At (for time)
zhōng wŭ 中午
Noon
wŭ yè 午夜
Midnight