Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 25 Time: Months of the year

Vocabulary

The months of the year
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
January
yī yuè 一月
February
èr yuè 二月
March
sān yuè 三月
April
sì yuè 四月
May
wŭ yuè 五月
June
liù yuè 六月
July
qī yuè 七月
August
bā yuè 八月
September
jiŭ yuè 九月
October
shí yuè 十月
November
shí yī yuè 十一月
December
shí èr yuè 十二月