English Chinese Lesson 25 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 25. Time: Months of the year

loading

Vocabulary :: Chinese English

yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
The months of the year
yī yuè 一月
January
èr yuè 二月
February
sān yuè 三月
March
sì yuè 四月
April
wŭ yuè 五月
May
liù yuè 六月
June
qī yuè 七月
July
bā yuè 八月
August
jiŭ yuè 九月
September
shí yuè 十月
October
shí yī yuè 十一月
November
shí èr yuè 十二月
December