Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 24 Time: Days of the week

Vocabulary

For how long?
duō jiŭ 多久?
The days of the week
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
Monday
zhōu yī 周一
Tuesday
zhōu èr 周二
Wednesday
zhōu sān 周三
Thursday
zhōu sì 周四
Friday
zhōu wŭ 周五
Saturday
zhōu liù 周六
Sunday
zhōu rì 周日
Yesterday
zuó tiān 昨天
Today
jīn tiān 今天
Tomorrow
míng tiān 明天