English Chinese Lesson 24 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 24. Time: Days of the week

loading

Vocabulary :: Chinese English

duō jiŭ 多久?
For how long?
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
The days of the week
zhōu yī 周一
Monday
zhōu èr 周二
Tuesday
zhōu sān 周三
Wednesday
zhōu sì 周四
Thursday
zhōu wŭ 周五
Friday
zhōu liù 周六
Saturday
zhōu rì 周日
Sunday
zuó tiān 昨天
Yesterday
jīn tiān 今天
Today
míng tiān 明天
Tomorrow