English Chinese Lesson 23 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 23. People: Friends

loading

Vocabulary :: Chinese English

lín jū 邻居
Neighbor
péng you 朋友
Friend
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
How long have you been married?
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
Is she your girlfriend?
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?
Is he your boyfriend?