Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 23 People: Friends

Vocabulary

Neighbor
lín jū 邻居
Friend
péng you 朋友
How long have you been married?
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
Is she your girlfriend?
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
Is he your boyfriend?
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?