English Chinese Lesson 22 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 22. People: Girls and boys

loading

Vocabulary :: Chinese English

nán hái 男孩
Boy
nǚ hái 女孩
Girl
nǚ rén 女人
Woman
nán rén 男人
Man
nán péng you 男朋友
Boyfriend
nǚ péng you 女朋友
Girlfriend
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Cousin (female)
biăo xiōng dì 表兄弟
Cousin (male)
ā yí 阿姨
Aunt
shū shu 叔叔
Uncle
qī zi 妻子
Wife
zhàng fu 丈夫
Husband