Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 22 People: Girls and boys

Vocabulary

Boy
nán hái 男孩
Girl
nǚ hái 女孩
Woman
nǚ rén 女人
Man
nán rén 男人
Boyfriend
nán péng you 男朋友
Girlfriend
nǚ péng you 女朋友
Cousin (female)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Cousin (male)
biăo xiōng dì 表兄弟
Aunt
ā yí 阿姨
Uncle
shū shu 叔叔
Wife
qī zi 妻子
Husband
zhàng fu 丈夫