Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 21 People: Family relations

Vocabulary

Stepmother
jì mŭ 继母
Stepfather
jì fù 继父
Stepsister
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
Stepbrother
yì fù xiōng dì 异父兄弟
Father-in-law
yuè fù 岳父
Mother-in-law
yuè mŭ 岳母
Who is she?
tā shì shéi 她是谁?