English Chinese Lesson 20 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 20. People: Family members

loading

Vocabulary :: Chinese English

rén 人
People
mŭ qīn 母亲
Mother
fù qīn 父亲
Father
xiōng dì 兄弟
Brother
jiĕ mèi 姐妹
Sister
ér zi 儿子
Son
nǚ ér 女儿
Daughter
zhí zi 侄子
Nephew
zhí nǚ 侄女
Niece
yé ye 爷爷
Grandpa
năi nai 奶奶
Grandma