Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 19 Colors

Vocabulary

What color is it?
nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
The color is red
hóng sè de 红色的
Black
hēi sè 黑色
Blue
lán sè 蓝色
Brown
zōng sè 棕色
Green
lǜ sè 绿色
Orange
jú hóng sè 橘红色
Purple
zĭ sè 紫色
Red
hóng sè 红色
White
bái sè 白色
Yellow
huáng sè 黄色
Gray
huī sè 灰色
Gold
jīn sè 金色
Silver
yín sè 银色