English Chinese Lesson 19 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 19. Colors

loading

Vocabulary :: Chinese English

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
What color is it?
hóng sè de 红色的
The color is red
hēi sè 黑色
Black
lán sè 蓝色
Blue
zōng sè 棕色
Brown
lǜ sè 绿色
Green
jú hóng sè 橘红色
Orange
zĭ sè 紫色
Purple
hóng sè 红色
Red
bái sè 白色
White
huáng sè 黄色
Yellow
huī sè 灰色
Gray
jīn sè 金色
Gold
yín sè 银色
Silver