English Chinese Lesson 16 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 16. Directions: Come here

loading

Vocabulary :: Chinese English

qĭng dĕng yī huì 请等一会
Just a moment, please
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
Wait here, please
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
Follow me, please
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
Come with me, please
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
She will help you
qĭng jìn 请进
Please come in
qĭng zuò 请坐
Sit down
guò lái 过来
Come here
qĭng gào su wŏ 请告诉我
Show me please