Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 16 Directions: Come here

Vocabulary

Just a moment, please
qĭng dĕng yī huì 请等一会
Wait here, please
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
Follow me, please
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
Come with me, please
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
She will help you
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
Please come in
qĭng jìn 请进
Sit down
qĭng zuò 请坐
Come here
guò lái 过来
Show me please
qĭng gào su wŏ 请告诉我