Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 15 Numbers: 1000 through 10,000

Vocabulary

1000
yī qiān 一千
2000
liăng qiān 两千
3000
sān qiān 三千
4000
sì qiān 四千
5000
wŭ qiān 五千
6000
liù qiān 六千
7000
qī qiān 七千
8000
bā qiān 八千
9000
jiŭ qiān 九千
10000
yī wàn 一万