English Chinese Lesson 15 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 15. Numbers: 1000 through 10,000

loading

Vocabulary :: Chinese English

yī qiān 一千
1000
liăng qiān 两千
2000
sān qiān 三千
3000
sì qiān 四千
4000
wŭ qiān 五千
5000
liù qiān 六千
6000
qī qiān 七千
7000
bā qiān 八千
8000
jiŭ qiān 九千
9000
yī wàn 一万
10000