Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 14 Numbers: 100 through 1000

Vocabulary

100
yī bǎi 一百
200
èr bǎi 二百
300
sān bǎi 三百
400
sì bǎi 四百
500
wŭ bǎi 五百
600
liù bǎi 六百
700
qī bǎi 七百
800
bā bǎi 八百
900
jiŭ bǎi 九百
1000
yī qiān 一千