Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 13 Numbers: 10 through 100

Vocabulary

10
shí 十
20
èr shí 二十
30
sān shí 三十
40
sì shí 四十
50
wŭ shí 五十
60
liù shí 六十
70
qī shí 七十
80
bā shí 八十
90
jiŭ shí 九十
100
yī bǎi 一百