Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 2 Start: I speak a little

Vocabulary

Do you speak English?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Yes, a little
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Yes
shì 是
No
bù shì 不是
Nice to meet you
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Nice to see you
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Mr.
xiān sheng 先生
Mrs.
nǚ shì 女士
Miss
xiăo jiè 小姐