English Chinese Lesson 2 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 2. Start: I speak a little

loading

Vocabulary :: Chinese English

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Do you speak English?
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Yes, a little
shì 是
Yes
bù shì 不是
No
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Nice to meet you
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Nice to see you
xiān sheng 先生
Mr.
nǚ shì 女士
Mrs.
xiăo jiè 小姐
Miss