English Japanese Lesson 99 Vocabulary lesson

Japanese :: Lesson 99. Office: Desk

loading

Vocabulary :: Japanese English

watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
I am looking for a stapler
gabyou 画鋲
Thumbtack
enpitsu 鉛筆
Pencil
hon 本
Book
kami 紙
Paper
noーto ノート
Notebook
suraido スライド
Slides
karendaー カレンダー
Calendar
teーpu テープ
Tape
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります
I need to find a map