English Japanese Lesson 94 Vocabulary lesson

Japanese :: Lesson 94. Health: Injury

loading

Vocabulary :: Japanese English

netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Do you have a fever?
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Yes, I have a fever
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
I have had a fever since yesterday
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
Could you please call a doctor?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
When will the doctor come?
ashi ga itai desu 足が痛いです
My foot hurts
korobi mashi ta 転びました
I fell
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
I had an accident
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
I think I broke it
ansei 安静
Bed rest
yutaka kan shippu 温感シップ
Heating pad
aisu pakku アイスパック
Ice pack
tsuri houtai つり包帯
Sling
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です
You need a cast