English Japanese Lesson 28 Vocabulary lesson

Japanese :: Lesson 28. Time: Appointments

loading

Vocabulary :: Japanese English

nan nichi desu ka 何日ですか?
What day?
nan tsuki desu ka 何月ですか?
What month?
itsu desu ka いつですか?
When?
go yoyaku ha itsu desu ka ご予約はいつですか?
When is your appointment?
hachi ji ni watashi wo okoshi te kudasai 8時に私を起こしてください
Wake me up at 8
ashita sono koto nitsuite hanashi mase n ka 明日そのことについて話しませんか?
Can we talk about it tomorrow?
sonogo その後
Afterward
tsuneni 常に
Always
mae 前
Before
hayaku 早く
Early
ato 後
Later
nan do mo 何度も
Many times
kesshite 決して
Never
ima 今
Now
ichi do 一度
Once
tokidoki 時々
Sometimes
mamonaku 間もなく
Soon