Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Word wrap
Αναδίπλωση λέξεων
Cyberspace
Κυβερνοχώρος
Email address
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Address book
Το βιβλίο διευθύνσεων
Recipient
Παραλήπτης
Spam
Ανεπιθύματα e-mail
Reply to all
Απάντηση σε όλους
Attached files
Συνημμένα αρχεία
Attach
Επισυνάψτε
Message headings
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Subject
Θέμα