Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Back
Πίσω
Forward
Προς τα εμπρός
Save
Αποθήκευση
Surf (web)
Σερφάρετε
Download
Λήψη
Run (execute)
Εκτελέστε
Click
Κλικ
Drag
Σύρετε
Drop
Πτώση
Updated
Ενημέρωση
Update
Ενημέρωση
Drop down menu
Πτυσσόμενο μενού
Stop
Σταματήστε