Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Old
Παλαιός
New
Νέος
Rough
Τραχύς
Smooth
Ομαλή
Thick
Χοντρό
Thin
Λεπτός
Cold (weather)
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Hot (weather)
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
All
Όλα
None
Κανένας
Before
Προτού
After
Μετά