Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Easy
Εύκολος
Difficult
Δύσκολος
Same
Ίδιο
Different
Διαφορετικός
Pull
Τραβήξτε
Push
Σπρώξτε
Few
Λίγοι
Many
Πολλά
Long
Μακρύς
Short
Μικρός
Nothing
Τίποτα
Something
Κάτι