Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Straight ahead
Μπροστά
In the back
Στο πίσω
To the front
Εις το εμπρόσθιο
Inside
Μέσα
Outside
Έξω
Here
Εδώ
There
Εκεί
Near
Κοντά
Far
Μακριά
Along the wall
Κατά μήκος του τοιχώματος
Around the corner
Γύρω από τη γωνία
At the desk
Στο γραφείο
In the line
Στη γραμμή
Downstairs
Κάτω πάτωμα
Upstairs
Επάνω
Down the hall
Πιο κάτω στο διάδρομο