Ελληνικά Αγγλικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Αγγλικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Αγγλικά Ελληνικά

Just a moment
Μια στιγμή
Wait here
Περιμένετε εδώ
Follow me
Ακολουθήστε με
She will help you
Θα σας βοηθήσει
Come in
Περάστε μέσα
Sit down
Κάτσε κάτω
Come here
Έλα εδώ
Show me
Δείξε μου